Pirmasis herculio darbas

Nebûtø nauja pasakyti, kad dabartinëje darbo rinkoje teorinis ugdymas patenka á fonà, o praktinio kandidato á vienà pozicijà ágûdþiai tampa prioritetu. Net prieð deðimtmetá pagrindu buvo laikomas aukðtojo mokslo baigimas magisterio kabinetu, taèiau dabar pagrindinë prieþastis yra pasirengimas tarnybai, leidþianèiai knygà ir finansinës nepriklausomybës butà, vis daþniau susipaþásta su ðiomis teisëmis, todël jie bando ið anksto pasirengti kitai profesijai. Taèiau ðvietimas neturëtø bûti nutrauktas bet kuriame ðvietimo etape, taèiau vis dar gerinti jau ágytus ágûdþius ir ágyti naujø þiniø.

Personalo mokymai turi sustiprinti jau ádarbintø darbuotojø kvalifikacijà, norintiems ágyti kità veiklos lygá arba pagerinti anksèiau ágytas þinias. Buvo prieþastis pasakyti, kad pamoka nëra per vëlu, o savæs tobulinimo laikas kartais nepraranda. Galø gale, darbdaviai ir kvieèiami á praktinius mokymus, todël jie investuoja á savo þmogiðkojo kapitalo sekà organizuodami darbuotojø mokymus. Vykdydami konkreèius tikslus praktikoje, turime árodyti, kad esame ágimti talentai ir ágyti ágûdþiai, kurie leidþia mums atlikti mums patikëtas uþduotis.

ArtrovexArtrovex - Atsikratykite jungties skausmo per 10 dienø ir iðlaisvinkite juos!

Jei mes turime polinká sukurti konkreèià profesijà, pusë ðio efekto dabar yra uþ mus. Geras bûdas papildyti savo kvalifikacijà yra mokymas plëtoti mûsø pasiûlymà, o tai savo ruoþtu kuria tolesnæ karjerà. Praktika puikiai tinka, o treniruotës, susijusios su realybe ir prieðtaringais klausimais, rengia darbuotojus dalykams net ir paèiomis tinkamiausiomis sàlygomis. Didelës konkurencijos dël darbo pardavimo eroje turëtumëte iðmokti tinkamai ir gerai þinoti ir ágûdþius, kad vëliau galëèiau bûti jø mokymasis ir pristatyti savo potencialà visiðkame groþyje.