Padeties puslapio apthvalgos

Kasos aparate uþregistruoti pardavimai turëtø bûti susijæ su mokesèiø mokëtojais, kurie parduoda darbà fiziniams asmenims, nevykdydami finansiniø kampanijø, ir ûkininkams, kurie yra apskaièiuoti kaip vienkartinës iðmokos dalis. Pardavimo neapraðymo atvejai yra susijæ su sankcijomis, kurios nustatomos pagal konkretø aktà. Mokesèiø mokëtojai daþnai turi galimybæ nesilaikyti joms tenkanèios pareigos ir, ið tiesø, daþnai pasitaikantys nesëkmës árodymai yra tai, kad nëra apyvartos ribø, leidþianèiø uþregistruoti pardavimus naudojantis kasos aparatais, kontrolë, taip pat sëkmës, kuriomis nustatomi nauji teisës aktai, kuriuose kalbama apie nurodytàjá subjektai privalo saugoti áraðus.

Ápareigojimas saugoti áraðus su regëjimo fondais yra ne iliuzija, nes jame pateikiama sankcijø taikymas subjektams, kurie vyksta pagal teisës akto dël produktø ir pagalbos nuostatas nuostatas. Kitaip tariant, nesilaikant teisiniø nuostatø, kuriomis nustatoma tvarka tvarkyti áraðus kasos aparatuose, elzab mera & nbsp; yra susijusi su grieþtomis sankcijomis, todël èia nëra verta rizikuoti. Ne kiekvienas verslininkas þino apie tai, jis taip pat neþino ástatymo.

stiprumo tablečių klasifikacija

Pagal menà. 111 par. Mokesèiø inspekcijos ar mokesèiø inspekcijos vadovo pagalba gali bûti taikoma 30% mokesèio, kuris buvo sumokëtas perkant prekes ar paslaugas. Jei fiziniai asmenys nesugeba tvarkyti áraðø, toks subjektas yra atsakingas uþ mokesèiø paþeidimà ar nusikaltimà. Taigi nebandykite apgaudinëti valdþios institucijø ðioje byloje ir, visø pirma, turëtumëte pasitelkti buhalterio ar advokato patarimà, kuris uþtikrintø, kad verslininkas laikytøsi ástatymø nuostatø.

Kalbant apie pardavimus, uþregistruotus kasos aparatu, verta paminëti, kad mokestinë prievolë apima tik tuos trûkumus, kurie turëjo patalpà 2008 m. Gruodþio 1 d. teisës aktø nuostatas. Èia, esant klaidai, teisësaugos institucijos nebus atsakingos uþ teisinæ, fiskalinæ ar baudþiamàjà atsakomybæ, kaip laikotarpis nuo 2008 m. Gruodþio 1 d. jis skaièiuojamas recepto metu, taigi tai yra ástatymø numatytos veiklos sustabdymas.